اخذ رتبه انبوه سازان

دستورالعمل تشخیص صلاحیت انبوه سازان

 

اخذ رتبه انبوه سازان

تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

به استناد مواد ۱،۲،۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و مواد ۲،۶،۷ و بند پ ماده ۲۵ تصویب نامه شماره ۱۲۳۰۳۸/ت ۱۵۱۱ ه مورخ ۱/۱۱/۷۵ هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی،حمایت ونظارت بر بازار تولید وعرصه مسکن وردیف های ۴و۵ بند ج ماده ۳۰ قانون ۵ ساله برنامه چهارم،دستور العمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به شرح زیر ابلاغ می گردد:

ماده ۱-تعریف سازنده انبوه مسکن وساختمان:

به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها،توانمندی تامین وجذب سرمایه،مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.

ماده۲ -شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقوقی انبوه مسکن وساختمان

۲-۱-شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی بر اساس عوامل زیر به شرح جدول شماره (۱) تعیین می گردد:

۲-۱-۱- تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت .
۲-۱-۲- سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره.
۲-۱-۳- توان مالی،توانمندی مدیریت تامین و جذب سرمایه .
۲-۱-۴- مطلوبیت کارهای مدیرت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی.
۲-۱-۵- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ،ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور و داشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات موضوع ماده ۱ این دستوالعمل در آن قید شده باشد.

امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ضریب دو محاسبه می شود.

 شاخص های ارزیابی توان مالی و توانمندی تامین و جذب سرمایه

– سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهام داران به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۲نمره _ دریافت تسهیلات واعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره _ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره _ استفاده ازفایناس جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره _ ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _۱نمره _ میزان سرمایه گذاری های قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۳نمره

ارزیابی مطلوبیت کارهای مدیرت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی _رعایت مقررات ملی ساختمان بر اساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط تا ۱۰نمره _حسب مورد ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات تا ۱۰ نمره

اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در ۱۰ نمره قرار دادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر ازیک چهارم مدت مقرر_ باز پرداخت به موقع تسهیلات بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز تا ۲۰ نمره استفاده ازفناوری های نوین صنعت ساختمان(رعایت سبک سازی،بهینه سازی ومصرف انرژی و…) تا ۲۰ نمره

۲-۲ تعیین پایه و حدود صلاحیت سازندگان حقوقی انبوه مسکن وساختمان :

پایه سازندگان حقوقی بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی جدول شماره ۱ تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان در چهار پایه ۱،۲،۳ و ارشد صادر می شود وحداقل امتیاز لازم برای احراز پایه ۱،۲،۳ و ارشد به ترتیب ۳۰ ،۴۵ ،۶۵ ،۸۵ با بالا و اعتبار پروانه های صادره سه سال است. هرگونه تغییر در اعضاء هیات مدیره یا مدیران شرکت می بایست ظرف مدت ۱۵ روز به دبیر خانه کتبا اطلاع داده شود.حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه ۳ استان صادر کننده پروانه و در پایه های حقوقی ۱،۲ و ارشد سراسر کشور است تبصره یک:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱/۱۰/۶۶ در انجام وظایف قانون خود نیاز به احراز صلاحیت موضوع این ماده ندارد.

ماده ۳- شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان

۳-۱- شرایط احراز صلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار ،سابقه حرفه ای، توان مالی،مدیریت منابع مالی، مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق تعیین می شود سازنده حقیقی الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ،کاردانی ویا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان باشد. ارزیابی صلاحیت اشخاص حقیقی نیز برابر امتیازات جدول شماره (۱) تعیین می شود. وصرفاً برای تعیین امتیاز ستون مربوط به مدرک تحصیلی از جدول شماره (۲) استفاده می شود.
۳-۲ سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل ۵۰ درصد امتیازات مربوط به پایه اشخاص حقوقی را کسب کند ودر هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال در پایه ۳ تعلق می گیرد.
۳-۳-حدود صلاحیت سازنده حقیقی،مدیریت حداکثر ۲۰ واحد مسکونی و ویا ۳۰۰۰ مترمربع زیر بنا هرنوع واحد ساختمانی در هر برش زمانی بر اساس سایر ضوابط این دستورالعمل می باشد.
۳-۴- حوزه فعالیت اشخاص حقیقی،استان صادر کننده پروانه است.

(رتبه انبوه سازان)

ماده ۴-صلاحیت و ظرفیت طراحی یا اجرا یا طرح وساخت

سازندگان انبوه مسکن وساختمان بصورت حقیقی ویا حقوقی برای فعالیت در زمینه طراحی یا اجرا یا طرح وساخت بایستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآئین نامه اجرایی آن استفاده کنند ودر مواردی که بخواهند راسا درزمینه های فوق فعالیت نمایند می بایست صلاحیت مضاعف را در چارچوب ضوابط قانون مذکور دریافت نمایند.لیکن درصورتی که دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یک دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که وفق مقررات مربوط تعیین شده،خدمات طراحی یا اجرا یا طرح وساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه ویا بیمه نامه مسئولیت وکیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط موسسات ضمانت کننده یا شرکتهای بیمه گر تقبل وتضمین شده است اقدام کنند.

ماده ۵-فرآیند گردش کارصدورپروانه اشتغال ،تشخیص صلاحیت و تعیین پایه سازندگان انبوه مسکن وساختمان

۵-۱- مراجعه متقاضی به دبیر خانه کمیته و دریافت لیست مدارک لازم:
۵-۲- تکمیل وارائه مدارک به دبیرخانه.
۵-۳- دبیرخانه پس از بررسی مدارک متقاضی موارد را به کمیته تشخیص صلاحیت ارائه می نماید.
۵-۴- کمیته تشخیص صلاحیت موظف است ظرف مدت ۱۵روز نسبت به بررسی مدارک در خصوص تشخیص صلاحیت وتعیین پایه متقاضی اعلام کند و درهرصورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل وارسال مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار به سازمان مسکن وشهرسازی استان اقدام کند.
۵-۵- دبیرخانه کمیته درمحل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان(سازندگان انبوه مسکن و ساختمان) استقرار دارد.
۵-۶- کمیته تشخیص صلاحیت متشکل ازرئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان(رئیس کمیته)،رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان(سازندگان انبوه مسکن وساختمان)،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس کانون کاردانهای فنی وساختمان استان ویک نفرازانجمن صنفی انبوه سازان(به عنوان دبیر کمیته) ودو نفر صاحب نظر به انتخاب کمیته.
۵-۷- مرجع استیناف متشکل ازنمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان وهیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان کشور می باشد.

(رتبه انبوه سازان)

مدارک مورد نیاز جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی

۱- مدارک تحصیلی اعصاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا
۲- روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه
۳- ارائه مستندات مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران
۴- ارائه مستندات مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی
۵- ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها
۶- ارائه مستندات مبنی بر تعیین تکلیف تسهیلات بانکی
۷- ارائه مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و….)
۸- ارائه مستندات مبنی به اجرای بموقع پروژه‌های اجرا شده.
۹- ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (شخص حقوقی(برای اخذ پروانه مضاعف)

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه بندی انبوه سازان با ما تماس بگیرید.

تهران:

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

اراک :

۰۸۶-۳۲۲۱۶۶۶۰

۰۹۱۸۹۶۲۸۴۱۶