تغییرات اساسنامه در شرکت سهامی خاص

تغییرات اساسنامه در شرکت سهامی خاص

ثبت تغییرات در شرکت

اساسنامه شامل قوانین مربوط به شرکت است که یک شرکت باید براساس بندها و تبصره های آن عمل کند. معمولا محدودیتی در تنظیم تعداد ماده و تبصره های اساسنامه وجود ندارد اما معمولا برای شرکت های سهامی خاص ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم می شود. انجام تغییرات در رابطه با اساسنامه شرکت سهامی خاص بر اساس قانون به دوصورت زیر قابل انجام است.

  • اصلاح مواد اساسنامه
  • تصویب اساسنامه جدید

اصلاح اساسنامه درشرکت سهامی خاص باید در چهار چوب قوانین و مقررات قانون تجارت صورت گیرد و میتوان با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء تمام اعضاء هیئت مدیره و سهامداران می رسد. هرکدام از بندهای اساسنامه را اصلاح و تغییر داد. تصویب اساسنامه جدید نیز در قالب تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

مدارک مورد نیاز اصلاح مواد اساسنامه در شرکت سهامی خاص

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۵- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۶- در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

مدارک مورد نیاز تصویب اساسنامه جدید در شرکت سهامی خاص

۱- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۳- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴- ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران (در صورت تعداد زیاد سهامداران، ارائه اساسنامه با امضاء هیئت رئیسه کفایت می نماید.)

۵- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

۶- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۷- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به اساسنامه پیشنهاد میکنیم، این کار را به کارشناسان متخصص ما در واحد ثبت نارین بسپارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.