تغییر نام شرکت سهامی خاص

تغییر نام در شرکت سهامی خاص

 درصورت تصمیم به تغییر نام شرکت باید ۵ نام پیشنهادی از طریق تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود و بعد از بررسی و تایید شدن یکی از نام ها، تغییر نام شرکت صورت میگیرد.
درصورت تایید نشدن هیچ یک از نام ها باید صورتجلسه جدید با نامه هایپیشنهادی جدید دوباره ارائه شود.
برای انتخاب نام مناسب نیز شرایط و قوانین خاصی درقانون تجارت لحاظ شده است که برای اطلاع از آن ها به راهنمای انتخاب نام شرکت مراجعه نمائید.

مدارک مورد نیاز برای تغییر نام در شرکت سهامی خاص

۱-   ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .

۲-   ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۳-    ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۴-     در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

۵-   در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۶-   در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

نکات کلیدی تغییر نام در شرکت سهامی خاص

۱-  کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت الزامی است. 

۳- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران  تشکیل شده ارسال اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود
و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۴- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء هیات رئیسه  برسد یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۵- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته شده و به امضای آنها برسد و هیات رئیسه  مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

 

 

با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به تغییر نام شرکت پیشنهاد میکنیم، این کار را به کارشناسان متخصص ما در واحد ثبت نارین بسپارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.