مالیات بر درآمد


مالیات بر در آمد حقوق
بر اساس قوانین کشور پرداخت مالیات باید توسط تمامی افراد مشمول قانون صورت گیرد.
مالیات بر در آمد شامل مالیات بر در آمد املاک ، مالیات بر در آمد حقوق ،مالیات بر در آمد مشاغل و …. می شود.

مالیات بر درآمد حقوق

کلیه افرادی که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت میکنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود ،
باید بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند.
میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طب بخشنامه به تمامی کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی ارسال می شود و
کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزارت امور اقتصاد و دارایی واریز کند.

درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) ازمنابع ایرانی
عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

 

چه قسمت هایی از حقوق مشمول مالیات می شود؟

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای (اعم از مستمر و یا غیر مستمر ) اعم از
حقوق پایه ، حق مسکن، بن، اضافه کار، حق اولاد ، بدی آب و هوا .همچنین مالیات شامل موارد غیر نقد نیز میگردد.

درآمد غیرنقدی مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح زیر محاسبه میشود:

الف ـ  مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی
(به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که ازاین بابت از حقوق کارمند کسر می شود.
ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی
(به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندکسر میشود.
ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

درآمد های معاف از مالیات

۱ ـ رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده
دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و
اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق
دریافتی ازسازمان و مؤسسات مزبوردر صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲ ـ رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت
به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
۳ – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی
و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی
آنان از دول متبوع یا مؤسسات
بین المللی مذکور.
۴ ـ کارمندان محلی سفارتخانه ها و کن سولگریها ونمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت
به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی
ایران نباشند به شرط معامله متقابل
۵ – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری
پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از
کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.
۶ – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
۷ – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج
از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.
۸ – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۹ – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۰- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.
۱۱- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک
یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۲- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ( ۸۴ ) این قانون.

۱۳- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت

۱۴- اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

 


معافبت های مالیاتی حقوق سال ۹۷

بر اساس تصویب قوانین جدید در مجلس، حقوق هائی تا ۲۷ میلیون و ششصد هزار تومان برای ۱۲ ماه (یک سال)
از مالیات معاف هستند ، یعنی کسانی که در ماه تا حداکثر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند،
از پرداخت مالیات معاف هستند.

 

 

مالیات حقوق بر چه اساسی محاسبه می شود؟

کارمندان غیر دولتی از درآمد ۲ میلیون و سیصد هزار تومان تا سه برابر آن ، مشمول ۱۰ درصد مالیات و مازاد سه
برابر تا چهار برابر مشمول مالیات ۱۵ درصد و مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول ۲۵ درصد و در نهایت
مازاد شش برابر مالیات سالانه مشمول ۳۵   درصد مالیات می گردند.

 

 

جرائم و جایزه مالیات بر درآمد حقوق

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۲)
این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان
حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند،
اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر ، در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون ، اداره امور مالیاتی
محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان
حقوق که در حکم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷)
این قانون مطالبه کند.

حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده(۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد
موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق
همان عملکرد کسر خواهد شد.
پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۲/۵ درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه
از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده
یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
       ـ مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا
ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک
خود اقدام نموده اند.
در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون ، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی
توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند.
از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن
پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

 ـ چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات ازیک سال تجاوز نماید،
جریمه دو و نیم درصد (%۲/۵) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات
قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود.
سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از
تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می باشند،
در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد
بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامنا ًمسئول
جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر میباشد.
در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول
جریمه ای معادل ۵۲% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات ،وزارتخانه ، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول
مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
ـ هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی
نسبت به پرداخت مالیات وجرایم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور
تأمین سپرده اند نخواهد بود.

– چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.